The United Methodist Church of Southern Africa

What do we do?

0 star(s) from 0 votes

INTSUKAPHI YOKUSEKWA KWELIBANDLA

Intsukaphi yokusekwa kweliBandla kukuxhatshazwa nokusengelwa

phantsi kwamalungelo abantu abamnyama kwiNkonzo yamaWesile,

lento uyibona kakuhle kube Fundisi abamnyama ithi lento nokokuba

babefunde kangakanani na okanye ubungakanani na beminyaka yabo

ebuFundisini kodwa babephantsi kweNtsumpa (Superintedent)

eMhlophe, kananjalo uMfundisi omnyama wayengake aphehlelele

okanye atyise umthendeleko weNkosi kubantu abamhlophe kodwa bona

abeFundisi abamhlophe besenza yonke into kubantu abamnyama, kananjalo imivuzo

yabeFundisi abamnyama yayingalingani neyabeFundisi abamhlophe, abebala nemali le

yokufundisa abantwana babeFundisi nayo yayingalingani yayisabiwa ngokobuhlanga.

IziNodi zazibambini kwakuqale kuhlale esabantu abaMhlophe kuqala, kwandule emva

koko kulandele esabantu abaMnyama ekwakuthiwa ukubizwa kwaso yi Native Synod,

kwathi kanti yonke lento yenzekayo iyabonzakalisa abeFundisi abamnyama gabula

umbedesho wamaWesili ( emiphefumlweni, emizinjeni nasekuhlaleni ) kwaye bayibeke

esweni elibukhali, ngenxa yomthetho wocalucalulo lonto yababopha izandla nenyawo

kwanzima kakhulu ukuvakalisa intlungu yabo. Emva kokuba bonke bewubonile umcimbi

bancedwa kwaye bathethelelwa kukuqonda imvelaphi yobuWesile ngoba uYise

wobuWesile ohloniphekileyo utata uRev. John Wesley ekusekeni kwakhe eliBandla

lobuWesile wayeqwalasele ebona indlela abexhatshazwa ngayo abantu bezinye intlanga

ngamaRoma ngoba abantu abakhubazekileyo, amahlwempu, abantu abaphantsi

bebengenalungelo lokukhonza uThixo kananjalo bebecatshukelwa ngeyona ndlela,

lemeko yayide igqithise kumhlolokazi ngokuba yena wayelihlazo kuba wayenxibe

impahla ezimnyama zokuzila kwaye ehlala ngasemva eNkonzweni kuba wayecekisiwe.

Phantsi kwezomeko zibuhlungu zinjalo uMfundisi uJohn Wesley waqokelela abantu

abanjalo kuba wayenenkolo yokuba iNkonzo kaThixo ilukhululeko kanye, phantsi

kwalomeko kuye kwaqapheleka okokuba ingcamango zikaRev. John Wesley

ziyatyeshelwa ngamaWesile eyona nto iphambili bubuhlanga.

How to contact us...

 • Our business address:-
  86 Tennyson Street
  Quigney 5201
  Eastern Cape
  5201

How to find us...

Opening times

 • Are you the business owner of this page? Have you considered adding your opening hours?

Client testimonials

No business testimonials have been added.

YouTube

 • Are you the business owner of this page? Have you considered adding a YouTube video?

Image gallery

 • Are you the business owner of this page? Have you considered adding your image gallery?